خواص و ویژگی های آلومینیوم 6061

از لحظ جوشکاری

ماشین کاری

مقاومت به خوردگی

استحکام